Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 98/QĐ-NĐC 01/04/2024 Quyết định, QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM HỌC 2023-2024
88/KH-NĐC 06/03/2024 Quyết định, KẾ HOẠCH, QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA NỘI BỘ THÁNG 3-4 NĂM 2024
85/QĐ-NĐC 04/03/2024 Quyết định, QUYẾT ĐỊNH, KẾ HOẠCH CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5, NĂM HỌC 2024- 2025
Số 31/QDDQCDC-NĐC 09/10/2023 Quyết định, Quyết định quy chế dân chủ năm học 2023-2024
Số 33/QTUX-NĐC 09/10/2023 Quyết định, Quyết định quy tắc ứng xử năm học 2023-2024
Số 33/QTUX-NĐC 09/10/2023 Quyết định, Quyết định quy tắc ứng xử năm học 2023-2024
Số 27/QĐ-KTNB 04/10/2023 Quyết định, Quyết định kiểm tra nội bộ thánh 10.2023
Số 19/QĐ-NĐC 20/09/2023 Quyết định, Quyết định thi đua khen thưởng năm học 2023-2024
19/QĐ-NĐC 20/09/2023 Quyết định, QUYẾT ĐỊNH, QUY CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2023-2024
Số 128/QĐ-ĐU 08/12/2022 Quyết định, QĐ Xếp loại Chi bộ năm 2022
Số 128/QĐ-ĐU 06/09/2022 Quyết định, QĐ chuẩn y Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025
Quyết định 2509/QĐ-BGDĐT Danh sách bài giảng điện tử đáp ứng yêu cầu của Cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử đưa lên kho học liệu số igiaoduc 31/08/2022 Quyết định, Thông báo, Quyết định 2509/QĐ-BGDĐT Danh sách bài giảng điện tử đáp ứng yêu cầu của Cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử đưa lên kho học liệu số igiaoduc