Giới thiệu về trường

Trường được thành lập vào ngày 18/11/2000,

Năm học 2017 – 2018 trường có 33 CBGV, NV; có 21 lớp học; tổng số có 633 học sinh.