CHẤN CHỈNH VIỆC ĐĂNG TẢI, CHIA SẺ THÔNG TIN TRÊN CÁC TRANG, NHÓM MẠNG XÃ HỘICỦA UBND HUYỆN ĐẮK SONG.

Lượt xem:


Các đồng chí đọc và thực hiện nhé.